Stypendia na studiach

pieniadze

Studenci kształcący się na uczelniach wyższych mogą liczyć na różne formy wsparcia, jeśli chodzi o finanse. Mowa oczywiście o stypendiach, czyli pieniądzach wypłacanych, zwykle co miesiąc, studentom na pokrycie kosztów związanych z miejscem zamieszkania, kosztami nauki itp. Aby uzyskać stypendium, należy przedłożyć odpowiednie dokumenty, na podstawie których komisje przyznają dofinansowanie bądź odrzucają wniosek. Wnioski składane są zwykle na początku roku akademickiego. Ich rozpatrzenie następuje najpóźniej do końca listopada. Wówczas Ci, którym przysługuje stypendium otrzymują wpłaty na konto za bieżący i zaległy miesiąc.

Rodzaje stypendiów

Obecnie uczelnie wyższe udzielają trzech podstawowych form stypendiów, a mianowicie stypendia socjalne, stypendia rektora za najlepsze wyniki w nauce oraz stypendia dla osób niepełnosprawnych. Stypendia zostaną przyznane lub nie o ile student w terminie złoży odpowiedni wniosek. W przeciwnym razie stypendium nie zostanie przyznane. Student musi zadbać o to, by dostarczyć do dziekanatu odpowiednie dokumenty.

Stypendium socjalne

O stypendium socjalne mogą ubiegać się studenci, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Progi finansowe są różne w zależności od uczelni. Zazwyczaj stypendium socjalne przyznaje się osobom, których miesięczny dochód wynosi 1000 zł lub mniej. Aby to potwierdzić, student musi przedłożyć odpowiednie dokumenty z urzędu skarbowego, które potwierdzają jego sytuację majątkową w rodzinie.

Stypendia rektora

Mówiąc o stypendium rektora mamy na myśli stypendia przyznawane najlepszym studentom na roku, których średnia ocen oraz osiągnięcia wyróżniają się na tle innych. Wysokość stypendium oraz zasady jego przyznawania zależą od uczelni. Czasami jest tak, że na każdym roku przyznaje się stypendium 10% najlepszych studentów. Bywa również tak, że jest kilka progów średnich z ocen i w zależności, do którego progu student się zalicza, dostaje odpowiednią jego osiągnięciom kwotę stypendium naukowego.

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Ten rodzaj stypendium przyznawany jest tylko na niektórych uczelniach. Jak sama nazwa wskazuje są to stypendia przyznawane osobom niepełnosprawnym, których coraz częściej można spotkać korytarzach uczelni wyższych. Pieniądze ze stypendium przeznaczane są głównie na pokrycie kosztów związanych z dojazdami lub przemieszczeniami się pomiędzy wydziałami, także na koszty nauki czy zakwaterowania. Warto zaznaczyć, że osoby niepełnosprawne, oprócz stypendium dla osób niepełnosprawnych, mogą ubiegać się jednocześnie o stypendium naukowe, o ile ich wyniki w nauce na to pozwalają.