Wniosek o kredyt studencki 2017 tylko do 20 października!

Drodzy studenci oraz doktoranci przypominamy, że do 20 października 2017 r., możecie składać w bankach wnioski o udzielenie niskooprocentowanych kredytów studenckich.

Kto jest uprawniony do zaciągnięcia kredytu?

Do zaciągnięcia kredytu uprawnieni są wszyscy studenci i doktoranci, którzy rozpoczęli studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia.

Gdzie należy złożyć wniosek o kredyt?

Wniosek o przyznanie kredytu składa się w niżej wymienionych bankach:

 •  PKO Bank Polski S.A.
 • Bank PEKAO S.A.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 • SGB-Bank S.A.

Co należy dołączyć do wniosku?

 •  zaświadczenie z uczelni lub jednostki naukowej prowadzącej studia doktoranckie o odbywaniu studiów,
 • dokumenty wymagane do celów poręczenia kredytu,
 • oświadczenie o aktualnej liczbie członków rodziny,
 • oświadczenia lub zaświadczenia o uzyskanych dochodach z poprzedniego roku.

Ile wynosi miesięczna rata kredytu?

Miesięczna rata kredytu studenckiego w roku 2017/2018 wynosi:

 • 600 zł – rata podstawowa,
 • 800 zł albo 1000 zł – rata podwyższona,
 • 400 zł – rata obniżona.

Sami wskazujecie we wniosku o kredyt wnioskowaną kwotę kredytu.

Jaki jest warunek zawarcia umowy kredytu?

Podstawowy warunek zawarcia umowy kredytu to spełnienie kryterium dochodowego. Maksymalny dochód na osobę w rodzinie, który uprawnia do otrzymania kredytu został ustalony w wysokości 2500 zł (jest to oczywiście kwota netto).

Do kiedy zawierane są umowy kredytu?

Zawarcie takiej umowy może nastąpić do dnia 31 grudnia 2017 r. Jednak zanim bank zdecyduje się podpisać ze studentem lub doktorantem umowę kredytu, dokonuje oceny zabezpieczenia spłaty kredytu dla wybranej raty kredytu(najpóźniej do 20 listopada 2017 r.). Ocena pozytywna skutkuje podpisaniem umowy kredytu. Natomiast ocena negatywna powoduje, że bank ponownie przeprowadza ocenę zabezpieczenia spłaty kredytu, tym razem dla niższych rat.

Kto może zostać poręczycielem?

Poręczycielami kredytu przeważnie zostają dwie osoby. Najczęściej studenci/doktoranci wybierają krewnych, choć oczywiście nie jest to regułą. Może jednak okazać się, że nie każdy ze wskazanych poręczycieli zostanie zaakceptowany przez bank. W tym przypadku student może ubiegać się o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego lub o poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W tym roku akademickim Bank Gospodarstwa Krajowego może poręczyć kredyt w wysokości:

 • 100% wykorzystanej kwoty kredytu (bez odsetek oraz innych kosztów związanych z udzielonym kredytem) dla studentów, którzy zostali pozbawieni całkowicie opieki rodzicielskiej lub umieszczeni byli w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej rodzinnej, socjalizacyjnej albo resocjalizacyjnej, z wyłączeniem placówek resocjalizacyjnych prowadzących działalność w formie całodobowej turnusowej lub okresowej – bez względu na dochód, nieprzekraczający jednak kwoty dochodu ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, uprawniającej do otrzymania kredytu w danym roku akademickim,
 • 100% wykorzystanej kwoty kredytu (bez odsetek oraz innych kosztów związanych z udzielonym kredytem) dla studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1500 zł,
 • 90% wykorzystanej kwoty kredytu (bez odsetek oraz innych kosztów związanych z udzielonym kredytem) dla studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 2000 zł.

O poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogą starać się studenci zamieszkujący na obszarach wiejskich. Agencja może poręczać do 80% lub do 100% wykorzystanej kwoty kredytu w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta. Studenci chcący skorzystać z poręczenia Agencji mogą ubiegać się o kredyt w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz w SGB-Banku S.A.